Členství v KATALOGU & BUTIKU #SpoluZaSny – Projekt a členství v projektu

 

Úvodní ustanovení

1.    Projekt Katalog & BUTIK #SpoluZaSny představuje spojení podnikatelek s vlastními službami, produkty, marketingových specialistek a virtuálních asistentek.

2.    Posláním projektu je podpora jeho členek, propojení a spojení.

 

Vznik a zánik členství

1.    Členství je platné vždy na předplacené období. Předplaceným obdobím je jeden rok (není-li uvedeno jinak), které začíná ode dne zveřejnění Vaší prezentace v Katalogu, za podmínky, že byly podklady dodány do 1 měsíce od uhrazení členství. Pokud byly podklady dodány později, automaticky lhůta běží od 2. měsíce po uhrazené objednávce členství.

2.    Členství v projektu pro Vás není závazné žádným způsobem. Členství i jeho prodloužení se hradí předem, přičemž před skončením předplaceného období budete s dostatečným předstihem vyzváni k úhradě dalšího období. Pokud po této výzvě své členství úhradou neprodloužíte, zanikne Vaše členství posledním dnem předplaceného období, a Vaše prezentace v katalogu bude zrušena, žádná výpověď členství není nutná.

3.    Získání členství není automatické. Cílem členství je spojit podnikatelky s vlastními službami nebo produkty, marketingové specialistky a virtuální asistentky, jejichž prioritou je spokojený klient/zákazník. Autorka projektu si proto vyhrazuje právo za účelem naplnění tohoto cíle odmítnout jakékoliv zájemkyni členství bez udání důvodů. Důvodem odmítnutí může být zejména podnikání na hraně zákona, tvrdě manipulativní marketing, špatné reference, nesamostatné podnikání.

4.    Členství v projektu zaniká:

a.    úmrtím členky,

b.    vyloučením,

c.     ukončením podnikání členky,

d.    neuhrazením platby na další období,

e.     písemným vzdáním se členství v projektu.

5.    Členku lze vyloučit z projektu, pokud bude hrubým způsobem porušovat pravidla členství, zejména podnikat na hraně zákona, poškozovat dobré jméno projektu, a toto pochybení nenapraví ani do 15 dnů ode dne doručení výzvy k nápravě. Vyloučení musí být písemné a zasláno člence na její adresu uvedenou v registračním formuláři nebo jinou adresu sdělenou členkou s dostatečným předstihem autorce projektu. Členství zaniká okamžikem doručení vyloučení člence.

6.    Členství v projektu bude rovněž ukončeno, jakmile členka ukončí podnikání nebo jakmile bude tato skutečnost zjištěna, podle toho, co nastane později.

7.    Prohlášení o vzdání se členství musí být provedeno písemně s úředně ověřeným podpisem a zasláno doporučeným dopisem na adresu autorky projektu. Členství v takovém případě zanikne okamžikem doručení tohoto prohlášení na adresu autorky projektu.

8.    Zánikem členství zaniká i prezentace v katalogu, která bude vymazána bezprostředně poté, co zanikne členství.

9.    V případě zániku členství nemá členka nárok na vrácení již zaplacené platby či její poměrné části.

 

Prezentace v katalogu

1.    S členstvím je spojena prezentace Vaší osoby a Vašeho podnikání v Katalogu (případně zároveň i výběr Vašich až 3 ks TOP produktů v BUTIKU).

2.    Vaše prezentace bude uveřejněna v Katalogu nejdéle do 10ti pracovních dnů ode dne připsání Vaší platby za členství na účet autorky projektu, a dále za podmínky, že jste vyplnila registrační formulář a dodala všechny potřebné podklady pro vytvoření prezentace.

3.    Prezentaci vytváří autorka projektu, resp. jí pověřené osoby. Prezentace vytvořená z Vašich podkladů Vám bude před uveřejněním v katalogu předložena ke kontrole jejím zaslání na Váš email uvedený v registračním formuláři. Pokud nebudete mít k prezentaci do 3 dnů ode dne jejího předložení připomínky, považuje se za schválenou.

4.    Prezentaci lze v průběhu předplaceného období upravovat, a to prostřednictvím autorky projektu. Stačí poslat autorce projektu email s požadavky na změnu na mailovou adresu katalog@spoluzasny.cz a do předmětu uvést změna prezentace v Katalogu.

5.    Svoji prezentaci v Katalogu můžete v průběhu přeplaceného období kdykoliv zrušit, a to písemným oznámením doručeným autorce projektu. Zrušením prezentace Vám nevzniká nárok na vrácení platby či její poměrné části.

6.    Za veškeré údaje uvedené v prezentaci nese odpovědnost členka, o jejíž prezentaci se jedná. Autorka projektu za ně nenese žádnou odpovědnost.

 

Ochrana osobních údajů

1.    Každá zájemkyně o členství poskytuje autorce projektu identifikační a kontaktní osobní údaje v souvislosti se zájmem o členství, s registrací za členku projektu a za účelem poskytování informací v rámci projektu. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro zaslání pozvánky, nabídek, plnění smluvních a právních povinností autorky projektu. Tyto osobní údaje budou neveřejně.

2.    Každá členka poskytuje autorce projektu informace, kterou mohou obsahovat osobní údaje a které jsou určeny pro zveřejnění v rámci prezentace v katalogu. Uvedením/schválením těchto údajů do prezentace členka uděluje autorce projektu souhlas s jejich zveřejněním v prezentaci v katalogu.

3.    Pokud dojde ke změně osobních údajů členky, zavazuje se, že autorku projektu informuje o této změně, aby autorka projektu evidovala správné údaje.

4.    Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z členství, z příslušné legislativy nebo dle uděleného souhlasu.

5.    Doba zpracování a uchování dat je dána především zákonnými lhůtami stanovenými například v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, rozumí se dobou zpracování osobních údajů z důvodu splnění smlouvy nebo zadání žádosti o registraci doba trvání smluvního vztahu a 10 let od ukončení smluvního vztahu nebo zadání žádosti o registraci.

6.    Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, budou osobní údaje udělené na základě souhlasu osoby zpracovávány výlučně po dobu trvání tohoto souhlasu, tj. do jeho odvolání, pokud není k jejich dalšímu zpracování jiný zákonný důvod.

7.    Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, autorka projektu omezí zpracování osobních údajů, jakmile tak v souladu s právním důvodem zpracování bude moci učinit a po uplynutí doby zpracování osobních údajů tyto řádně a bezpečně zlikviduje.

8.    Autorka projektu zpracovává přijaté osobní údaje především vlastními prostředky, v některých případech je nezbytné předat osobní údaje i dalším subjektům, tzv. příjemcům osobních údajů.

9.    Na základě zákonného důvodu mohou být osobní údaje poskytnuty jiným osobám či subjektům, a to orgánům veřejné moci (např. soudy, správní orgány), poskytovatelům informačního systému autorka projektu, dopravcům zajišťujícím přepravu zásilek, daňovým poradcům, účetním a jiným osobám poskytujícím autorce projektu své služby. Osobní údaje budou dalším osobám předávány jen v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy mezi těmito osobami a autorkou projektu.

10. Příjemci údajů jsou vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

11. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. právo od autorky projektu získat informace o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

12. Máte také právo, aby autorka projektu bez zbytečného odkladu opravila na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.

13. Máte dále právo na výmaz osobních údajů, které o Vás autorka projektu zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a požádáte o jejich výmaz. Práva na výmaz se nelze domáhat v případech, kdy je autorka projektu povinna tyto osobní údaje shromažďovat na základě povinnosti uložené autorce projektu právním předpisem.

14. Máte právo, aby autorka projektu v určitých případech omezila zpracování Vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech autorky projektu, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.

15. Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste autorce projektu poskytli, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

16. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se uplatní jen tehdy, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv jednoduše odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu. V případě SMS odesláním zprávy „STOP SMS vasetelefonnicislo“ na kontaktní email.

17. V případě, že budete mít za to, že Vaše údaje jsou zpracovávány v rozporu s GDPR, můžete podat stížnost autorce projektu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Závěrečná ustanovení

1.    Vztahy a případné spory, které vzniknou z členství budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

2.    Tyto podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.5.2021. Autorka projektu je oprávněna tyto podmínky jednostranně měnit. O případné změně bude s dostatečným předstihem informovat členky, aby měly možnost se rozhodnout, zda v projektu setrvají.

 

 Verze: 01