Všeobecné obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů

 

1      OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1          Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb prodávající, kterou je fyzická osoba Ing. Darina Bláhová, Dvořákova 1021, 251 01 Říčany, IČ: 69187665, podnikatelka vedená v evidenci odboru Obecného živnostenského úřadu MÚ Říčany (dále jen „prodávající“), a upravují vzájemná práva a povinností vzniklé v souvislosti a/nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávající a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávající. Internetový obchod prodávající je provozován na webové stránce umístněné na https://www.spoluzasny.cz/.

 

1.2          U prodeje produktů a služeb uvedených v „Katalogu #SpoluZaSny“ je kupující přesměrován na internetové stránky partnera prodávající a prodej probíhá přímo mezi partnerem a kupujícím a na tento prodej se vztahují obchodní podmínky partnera prodávající. Tyto Podmínky se na takový prodej či poskytování služby nevztahují, není-li u jednotlivého produktu nebo služby uvedeno jinak.

 

1.3          Partnerem prodávající se rozumí osoba, která propaguje své výrobky či služby v „Katalogu #SpoluZaSny“.

 

1.4          Produktem se v těchto Podmínkách rozumí zboží či služba.

 

1.5          Kupujícím je dle těchto Podmínek fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

 

1.6          Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávající nebo s ní jinak jedná.

 

1.7          Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely Podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s prodávající považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená v Podmínkách pro podnikatele, jsou-li odchylná od pravidel pro spotřebitele.

 

1.8          Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

2      UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1          V internetovém obchodu je označen produkt, popis jeho hlavních vlastností a jeho cena. Kupující si objedná produkt vyplněním objednávkového formuláře, v němž jsou uvedeny vždy údaje o kupujícím, objednávaném produktu, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.2          Smluvní vztah mezi prodávající a kupujícím vzniká odesláním objednávky prodávající (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat (objednat apod.) “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávající vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito Podmínkami. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.3          Před uzavřením kupní smlouvy ohledně online produktů je kupující povinen zkontrolovat si, jaké jsou požadavky na hardware a software kupujícího a ujistit se, že má dostatečné internetové připojení.

2.4          Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně změnit či opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávající považovány za správné.

2.5          Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, včetně Podmínek bude uložena v elektronickém archivu prodávající a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.6          Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit kupní smlouvu nebo její část, pokud: i) se již produkt nevyrábí, ii) se již produkt nedodává či neposkytuje, iii) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele produktu, iv) se u produktu v internetovém obchodě prodávající zobrazuje zjevně mylná cena nebo v) je vyprodán. V případě, že nastane některá ze situací shora předvídaných, zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou zprávu o zrušení kupní smlouvy. Odesláním e-mailové zprávy prodávající kupujícímu, je kupní smlouva zrušena. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět do 3 pracovních dnů od zrušení kupní smlouvy.

2.7          Vlastnické nebo užívací právo k produktům přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím, u kupujících podnikatelů okamžikem, kdy je jim s ním umožněno nákladat.

2.8          Prodávající není vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 

3           CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

3.1          Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost uhradit kupní cenu produktu uvedenou u jednotlivého produktu a poté v objednávkovém formuláři. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávající také náklady spojené s balením a dodáním produktu ve smluvené výši. Náklady spojené s balením a dodáním produktu je povinen kupující hradit u vybraných produktů prodávající (zejména fyzické zboží jako CD, DVD, knihy, výrobky). U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na objednávkovém formuláři, je-li prodávající účtována.

3.2          Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním produktů.

3.3          Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne dodání produktu a zašle jej kupujícímu v elektronické podobě, s čímž kupující souhlasí. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

3.4      Měna

(1)    Prodávající přijímá platby v měně CZK a v některých případech EUR. Pokud je možné přijmout platbu v různých měnách, tak měnu, ve které bude platba provedena, si vybírá kupující v objednávkovém formuláři. Po změně volby státu v objednávkovém formuláři se zobrazí cena ve vybrané měně přímo na objednávkovém formuláři.

 

3.5       Způsoby úhrady kupní ceny

(1)    Kupující může kupní cenu produktu zaplatit následujícími způsoby:

(a)    online platební kartou. Prodávající přijímá platební karty VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro.

(b)    rychlým bankovním převodem: Česká spořitelna, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

(c)     bankovním převodem na základě faktury.

(2)    Kupní cenu hradí kupující bezhotovostním způsobem a na účet zvolený v objednávkovém formuláři. Pro vybrané produkty je nabízena možnost úhrady v hotovosti při odběru v místě sídla prodávající, nebo v místě pořádání akce a platí, pouze pokud je tato možnost uvedena v objednávkovém formuláři.

(3)    Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti ComGate, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate.

(4)    Prodávající si vyhrazuje právo vyloučit v jednotlivých případech určitý způsob platby.

3.6          Kupující je povinen při úhradě kupní ceny uvést správný variabilní symbol platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.7          Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy, resp. od data vystavení faktury, je-li hrazena převodem na účet na základě faktury, není-li uvedeno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu za produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávající.

 

4      DODACÍ PODMÍNKY

4.1          Je-li předmětem koupě digitální obsah nebo online vzdělávací kurz, považuje se produkt za odevzdaný okamžikem, kdy prodávající kupujícímu doručí e-mailovou zprávu s odkazem k jeho stažení nebo s přístupovými údaji. Prodávající upozorňuje kupujícího, že odkaz ke stažení nebo zaslané přístupové údaje jsou platné pouze po dobu 60 dnů. Není-li u produktu uvedeno jinak. Kupující je proto povinen digitální obsah stáhnout nebo absolvovat online kurz v této době.

4.2          Odkaz ke stažení nebo přístupové údaje poskytne prodávající kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří pracovních dnů od jejího zaplacení, není-li uvedeno jinak. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že využitím odkazu nebo použitím přístupového údaje před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy, již nemůže od smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

4.3          V případě fyzického zboží (CD, DVD, knih, zboží, dárkových předmětů apod.) prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě objednávkového formuláře kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Kupujícímu podnikateli odevzdá prodávající zboží předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající odevzdá věc kupujícímu – spotřebiteli v okamžiku, kdy mu zboží předá dopravce.

4.4          Kupující je povinen zboží převzít. V případě, že kupující bezdůvodně odmítne převzít doručované zboží, nebo v případě že si kupující zásilku, která byla uložena u doručovatele, nevyzvedne, je kupující povinen uhradit prodávající náklady na opětovné doručení, pokud o něj požádá. Kupující je povinen při převzetí zásilky překontrolovat stav zásilky. V případě, že je kupujícímu zásilka doručena poškozena, sepíše kupující s přepravcem zápis o škodě.

4.5          V případě online konzultace nabídne prodávající kupujícímu minimálně dva termíny pro online konzultaci v co nejkratším termínu, obvykle do 5 až 20 pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud kupující spotřebitel v objednávce uvede požadavek na dřívější termín online konzultace, nejdříve však po obdržení platby, výslovně tím souhlasí s poskytnutím konzultace, resp. s poskytnutím plnění prodávající před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a v takovém případě již nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Kupující je povinen jeden z nabídnutých termínů přijmout. Kupujícímu je umožněno dohodnout se s prodávající maximálně 1x na odložení termínu, a to, nejpozději do 48 hodin před dohodnutým termínem.   Pokud se ani poté konzultace neuskuteční z důvodu na straně kupujícího, má se zato, že kupující smlouvu zrušil a prodávající vzniká právo na storno poplatek ve výši 100% kupní ceny. Prodávající má právo uhrazenou kupní cenu jednostranně započíst proti svému právu na storno poplatek.

4.6          V případě osobní konzultace s uvedením místa konzultace nabídne prodávající kupujícímu minimálně dva termíny pro konzultaci v co nejkratším termínu, obvykle do 5-20 pracovních dnů od obdržení platby. Kupující je povinen jeden z nabídnutých termínů přijmout. Kupujícímu je umožněno dohodnout se s prodávajícím maximálně 1x na odložení termínu, a to nejpozději do 48 hodin před dohodnutým termínem.  Pokud se ani poté konzultace neuskuteční z důvodu na straně kupujícího, má se zato, že kupující smlouvu zrušil a prodávající vzniká právo na storno poplatek ve výši 100% kupní ceny. Prodávající má právo uhrazenou kupní cenu jednostranně započíst proti svému právu na storno poplatek

5      DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

5.1          Doživotní záruka přístupu k produktu, pokud je poskytována, trvá po dobu životnosti technického prostředku, na kterém je produkt uložen. V případě online produktů po dobu existence konkrétních webových stránek produktu.

 

6      ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

6.1          Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

6.2          Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, semináře, prezentace, knihy, CD, DVD..) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Je zakázáno jejich jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora! Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užitím může být kupujícímu poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Kupující odpovídá prodávající za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

7      ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1          Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

(1)        Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí produktu, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

(2)        Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávající odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a spotřebitel v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.

(3)        Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít i vzorový formulář. Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE. Odstoupení od smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávající Ing. Darina Bláhová, Dvořákova 1021, 251 01 Říčany, Česká republika či na adresu elektronické pošty prodávající dara@spoluzasny.cz.

(4)        V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávající odeslal.

(5)        Ustanovení občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení produktu. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal, a to včetně např. dárků. Platí tedy, že když kupující odstoupí od kupní smlouvy, zároveň se tím ruší i smlouva, kterou byl poskytnut dárek nebo plnění za 1 Kč. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu dle § 1833 občanského zákoníku. Prodávající tedy doporučuje vracet zboží v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Vracené zboží nelze zaslat na dobírku, kupující ho navrací na své náklady.

(6)        V případě odstoupení kupujícího od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněna neprodleně po obdržení odstoupení kupujícímu deaktivovat či jinak znemožnit přístup k tomuto produktu. Využije-li kupující odkaz nebo přístupové údaje, vzniká prodávající právo na úhradu takového produktu bez ohledu na odstoupení kupujícího, resp. na náhradu bezdůvodného obohacení ve výši kupní ceny produktu.

(7)        Právo na odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smluv:

(a)   o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

(b)   o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

(c)   o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávající,

(d)   o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

(e)   o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

(f)    o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

(g)   o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holící strojky, depilátory, kosmetika apod.),

(h)  o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, ¨

(i)    o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

(j)    o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

(k)   uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby,

(l)    o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

7.2          Odstoupení od smlouvy ze strany prodávající

(1)        Prodávající je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

(a)    prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti;

(b)    porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany kupujícího.

 

8      PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

8.1          Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

8.2          Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobila porušením své povinnosti.

8.3          Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen prodávající bez zbytečného odkladu informovat.

8.4          Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnila nakládat.

8.5          Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobila porušením své povinnosti.

8.6          Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 

9      ODPOVĚDNOST ZA VADY

9.1          Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

(1)        má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li toto ujednání, že má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

(2)        se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

(3)        je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

(4)        a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.2          Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

(1)   u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

(2)   na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

(3)   u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo

(4)   vyplývá-li to z povahy věci.

9.3          Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců pouze u prodaného zboží, ale nikoliv u dárků společně se zbožím poskytnutých. U těchto dárků smí spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

9.4          Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.

9.5          Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.6          Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

9.7          Prodávající neodpovídá za nedostatky vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za obtíže, které mohou vzniknout kupujícímu pomalým internetovým připojením kupujícího, užitím neaktualizovaného internetového prohlížeče či nenainstalováním povinného softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit.

9.8          On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající neodpovídá za úspěch či neúspěch kupujícího při aplikaci těchto návodů či doporučení v praxi.

 

10  PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

10.1      Vyskytne-li se vada v uvedené lhůtě a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

(1)    na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,

(2)    na odstranění vady opravou věci,

(3)    na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

(4)    odstoupit od smlouvy.

10.2      Kupující sdělí prodávající, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávající. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

10.3      Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

10.4      Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

11  NEPODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1      Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

11.2      Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

11.3      Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávající.

 

12       PORUŠENÍ SMLOUVY OBECNĚ

12.1      Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace stejné vady) nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady současně). V takovém případě má kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

12.2      Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

13   VYŘÍZENÍ REKLAMACE

13.1      Pro reklamaci může kupující kontaktovat prodávající doporučenou zásilkou na adresu sídla prodávající nebo emailem na adrese dara@spoluzasny.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení kopie dokladu o koupi, popis závady a sdělení, jaký nárok kupující uplatňuje. Vzor reklamačního formuláře naleznete ZDE. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem, neuvedete-li email, tak na poštovní zásilkou na adresu udaného bydliště.

13.2      Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V případě reklamace kupujícím podnikatelem ve lhůtě dle dohody stran, nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění.

 

14  GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

14.1      U vybraných produktů (online vzdělávací programy a webináře) může být poskytnuta možnost do 30 dnů od jejich zakoupení, tj. ode dne odeslání přístupového odkazu či URL adresy na emailovou adresu kupujícího, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebude kupující spokojen či kupující zjistí, že zakoupený produkt není pro něj vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

14.2      Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašle kupující elektronickou formou na dara@spoluzasny.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

14.3      Peníze budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů ode dne doručení emailu s odstoupením od smlouvy a u podnikatelů též zaslaní potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na emailovou adresu prodávající. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci přístupu kupujícího k produktu.

 

15  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO AKCE

15.1      “Akce” znamená jednak konference, přednášky, kurzy a školení konané za fyzické přítomnosti kupujícího, tak online semináře či online webináře a jakékoli jiné vzdělávací akce pořádané prodávajícím v předem stanoveném termínu a nabízené jako produkt v e-shopu. Akcí se také rozumí on-off line networkingy. Pokud jsou pořádány ve spolupráci s dalším pořadatelem, kupující je informován např. takto: 

           S vašimi osobními údaji (jméno, e-mailová adresa), budeme nakládat já, Mgr. Daniela Podolková, Chorošová 241/48, 104 00 Praha 10, IČ 02916304, a já, Ing. Darina Bláhová, Dvořákova 1021, 251 01 Říčany, IČ: 69187665 podle nejlepšího svědomí a podle zásad ochrany osobních údajů, které jsou uvedeny na webu www.danielapodolkova.com a www.darablaha.cz. Pokud jste se přihlásili o odběru newsletteru, jeho odběr můžete kdykoli zrušit odhlašovacím tlačítkem v každém zaslaném e-mailu.

15.2      Kupující se na akci přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybrané akce, odesláním objednávkového formuláře, a to nejpozději 2 dny před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové domluvě. Online přihlášky jsou ze strany prodávající potvrzovány na email, který byl uveden kupujícím na objednávkovém formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána kupujícímu faktura s datem splatnosti ceny za akci.

15.3      Zařazení kupujících na akci bude uskutečněno podle termínu doručení přihlášky. Každá přihláška je závazná. Smlouva o poskytnutí akce je mezi kupujícím a prodávající uzavřena až okamžikem potvrzení přihlášky. Pokud nebude kupující na akci zařazen z důvodu naplnění kapacity, bude o tom vyrozuměn s tím, že může být náhradníkem pro případ, že se uvolní místo.

15.4      Ceny akcí jsou smluvní, výše ceny je určena v závislosti na délce konání akce, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod. U každé akce je uvedeno, co cena zahrnuje.

15.5      Kupující se zavazuje uhradit cenu akce nejpozději 2 dny před konáním akce, a to převodem na účet prodávající. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající kupujícímu daňový doklad, a je-li uvedeno na webové stránce, i vstupenku. Prodávající si vyhrazuje umožnit kupujícímu po předchozí dohodě uhradit cenu za akci v hotovosti v den konání akce. V případě platby v hotovosti obdrží kupující daňový doklad při prezenci na akci.

15.6      Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, termínu akce, přednáškového sálu či zrušení akce z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení akce má kupující právo na vrácení 100% ceny akce nebo absolvovat akci v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávající ve stejné ceně.

15.7      Prodávající může z důvodu naplnění kapacity akce od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit. Přednost mají kupující, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet prodávající.

15.8      Zakoupením akce kupující získává licenci a tím právo užívání tohoto obsahu osobou, která je v přihlášce uvedena jako účastník. Prodávající si v případě porušení Podmínek vyhrazuje právo na bezodkladné odebrání uvedené licence. Účastník se dopouští porušení Podmínek tehdy, kdy sdílí zakoupený obsah se třetí osobou, která není v přihlášce uvedena jako účastník. Za sdílení a porušení Podmínek se považuje přehrávání obsahu, sdílení podkladových materiálů, sdílení přístupových údajů k obsahu, zaznamenávání a následné šíření zakoupeného obsahu jakoukoliv mechanickou či elektronickou formou třetím osobám. Pro užívání obsahu více než jedním účastníkem je nutné pořídit odpovídající množství licencí. Kupující je považován za účastníka, pokud účastník není uveden. Porušením těchto Podmínek kupující o licenci přichází bez nároku na jakoukoliv náhradu.

15.9      Akce je vždy popsána v e-shopu u jednotlivé akce. Účastí na akci nevzniká prodávající jakákoliv odpovědnost za kupujícího, resp. účastníka.

15.10   Na akci jsou prezentovány pouze návrhy a doporučení lektora, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu akce z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na akci osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou. V případě že účastník akce v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením akce informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na akci informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.

15.11   Na akcích budou pořizovány fotografie, video a audio nahrávky pro marketingové účely, které následně mohou být uveřejněny na webu, v tisku a sdělovacích prostředcích. Při prezenci v den konání akce bude moci účastník vyjádřit svůj souhlas případně nesouhlas písemně.

15.12   Účastník je povinen dostavit se na akci včas, aby ostatní nerušil svým pozdním příchodem. Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením akce, není-li uvedeno jinak. Čas ukončení akce je uveden orientačně.

 

15.13   Storno podmínky

(1)   Veškeré změny přihlášek a případná storna přijímá prodávající pouze emailem na adresu dara@spoluzasny.cz. V emailu je nutné uvést jméno kupujícího, email, číslo přihlášky.

(2)   Bude-li přihláška stornována v termínu delším než 14 dnů před zahájením akce, vrátí prodávající kupujícímu peníze zpět na účet formou opravného daňového dokladu po jeho potvrzení kupujícím.  Po dohodě prodávající s kupujícím lze uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu nebo akce z nabídky prodávající (zápočet).

(3)   Bude-li přihláška stornována 14. den či v termínu kratším před zahájením akce, bude kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 100% ceny akce. Kupující má však možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu nebo akce z nabídky prodávající (uhrazená cena bude v celé výši započtena oproti jinému produktu či akci, který musí mít stejnou nebo vyšší cenu) nebo absolvovat akci v náhradním termínu, bude-li se opakovat nebo můžete za sebe poslat náhradníka. Tuto skutečnost je kupující povinen oznámit prodávající emailem na adresu dara@spoluzasny.cz nejpozději jeden den před datem konání akce. Storno poplatek se v tomto případě neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi.

(4)   Pokud se kupující, resp. účastník, akce nezúčastní z jakéhokoliv důvodu, cena akce se nevrací.

 

16  VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

16.1      Všechny produkty a služby, které slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti návrhu, implementace a lokalizace software, on-line marketingu, on-line podnikání, mentoringu, osobnostního a duchovního rozvoje jsou pouze návody a doporučení, prodávající není jakkoliv odpovědná za úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi. Po celou dobu trvání on-line produktu nebo služby je kupující (resp. účastník) plně svéprávný a plně odpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které prodávající nemůže ovlivnit, jako např. od dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti konkrétní osoby, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

16.2      informace obsažené v produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit odbornou nebo lékařskou pomoc a péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob, a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávající (resp. lektora) k dané problematice.

16.3      Online a výukové produkty prodávající poskytuje „tak, jak jsou“ bez jakýchkoli záruk, ať vyjádřených nebo mlčky předpokládaných, mimo jiné včetně předpokládané záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. I přes veškeré úsilí, které je tvorbě těchto produktů věnováno, prodávající nezaručuje, že funkce, které jsou v produktu prezentovány, budou dostupné ve verzi příslušného softwaru kupujícího, že tyto funkce uspokojí požadavky kupujícího, a ani nezaručuje nepřerušovanou či bezporuchovou funkčnost zmiňovaného software.

16.4      Prodávající nepřijímá žádnou odpovědnost ani závazky za přesnost, obsah, úplnost, legálnost, dostupnost nebo spolehlivost informací a nástrojů, které poskytuje na svých stránkách a nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo poškození jakékoliv povahy (přímé, nepřímé, vyplývající nebo jiné), ať už ve vztahu ke smlouvě, přečinu nebo jiným způsobem, které mohou vzniknout jako výsledek použití (nebo nemožnosti použití) webových stránek prodávající, nebo využití (nebo nevyužití) informací a nástrojů poskytovaných na  stránkách prodávající, a to vše včetně informací pocházejících od třetích stran.

 

17   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

17.1      Prodávající plně respektuje důvěrný charakter údajů, které jsou vyplňovány do objednávkového formuláře, přihlášek či jinak poskytnuty prodávající. Údaje jsou zabezpečeny a chráněny proti zneužití.

17.2      Správce osobních údajů a zpracovatelé

(1)   Správcem osobních údajů je Ing. Darina Bláhová, IČ: 69187665, se sídlem Dvořákova 1021/18, 251 01 Říčany, mail dara@ spoluzasny.cz.

(2)   Zpracovatelem osobních údajů jsou (nebo mohou být):
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
a další.

17.3      Kategorie zpracovávaných osobních údajů

(1)   Prodávající zpracovává osobní údaje, které jí kupující nebo zájemce o koupi poskytne.

 

(a)   Tyto údaje zpracovává prodávající za účelem nabídky, přípravy, uzavření a plnění smlouvy uzavírané mezi prodávající a kupujícím. Za tímto účelem prodávající potřebuje údaje, které jsou v objednávkovém formuláři označeny – jedná se o identifikační údaje jako jméno, příjmení, IČ, doručovací adresa apod. Dále prodávající potřebuje emailovou adresu, na níž zasílá platební údaje, pro lepší splnění smlouvy může být vyžadováno i telefonní číslo, na které lze zaslat informaci o doručení produktu. Identifikační a kontaktní údaje budou zpracovány i při zasílání dotazu prostřednictvím internetových stránek. Pro zjištění informací o úhradě či z důvodu vrácení ceny mohou být zpracovávány i údaje o Vašem účtu.

(b)   Dále tyto údaje zpracovává prodávající za účelem plnění daňových a jiných právních povinnosti, např. za účelem vystavení daňových dokladů, identifikace bezhotovostních plateb.

(c)   Na základě Vašeho souhlasu je může prodávající zpracovávat za účelem marketingu a reklamy. Váš souhlas s užitím osobních údajů k těmto účelům můžete kdykoliv odvolat. Pro získání prokazatelného souhlasu elektronickou cestou prodávající využívá technologii double opt-in. Znamená to, že na Vaši e-mailovou adresu zašle zprávu, ve které zcela jasně a srozumitelně uvede, za jakým účelem osobní údaje poskytujete (proč), v jakém rozsahu budou zpracovávány (k čemu). V případě, že si budete přát udělit tento souhlas, kliknete na potvrzovací odkaz v této zprávě a tím učiníte svůj jednoznačný projev vůle.

 

(2)   Prodávající zpracovává identifikační a kontaktní údaje třetích osob, které jí kupující poskytne v souvislosti s uzavřením nebo plněním smlouvy prodávající, např. údaje o účastnících akcí, jedná-li se o osoby odlišné od kupujícího. Poskytuje-li kupující tyto údaje, je povinen dotyčné osoby o tom informovat a zajistit jejich souhlas.

(3)   Automaticky získané osobní údaje

(a)   Při návštěvě webové stránky prodávající zaznamenají webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z protokolu, IP adresu, která byla osobě přidělená poskytovatelem internetových služeb, informace o používaném internetovém prohlížeči, o operačním systému, a také datum a délku návštěvy.

(b)   Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům i bez toho, aby je vám musel oznamovat

 

(4)   Automaticky získané údaje o chování návštěvníka na webu a cookies

(a)   Automatické získávání a zpracování údajů o chování návštěvníků webu pro marketingové účely (cílení reklamy) je možné pouze na základě Vašeho souhlasu a je aktivováno z Vašeho podnětu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky. Údaje o chování návštěvníka na webu mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje získávání údajů o chování návštěvníků webu.

(b)   Údaje o Vašem chování se mohou ukládat jako malé soubory “cookies” ve Vašem zařízení, usnadňují navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky. Dále se mohou využívat ke zjištění, zda jste navštívili webové stránky prodávající. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.

(c)   Souhlas se získáváním a zpracováním údajů pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Případně můžete používání cookies také deaktivovat přímo ve Vašem internetovém prohlížeči. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které vám pomáhají.

(d)   Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies:

Typ
Název
Účel
Expirace
Vlastní
Marketing
30 až 365 dnů
Cookies třetích stran
Google Analytics
Získání statistických informací
Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
Cookies třetích stran
Chat zákaznické podpory
Pixel Facebook
Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting)

17.4      Doba zpracování osobních údajů

(1)   Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, z příslušné legislativy nebo dle uděleného souhlasu.

(a)   Doba zpracování a uchování dat je dána především zákonnými lhůtami stanovenými například v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, rozumí se dobou zpracování osobních údajů z důvodu splnění smlouvy nebo zadání poptávky doba trvání smluvního vztahu a 10 let od ukončení smluvního vztahu nebo zadání poptávky.

(b)   Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, budou osobní údaje udělené na základě souhlasu osoby zpracovávány výlučně po dobu trvání tohoto souhlasu, tj. do jeho odvolání, pokud není k jejich dalšímu zpracování jiný zákonný důvod.

(c)   Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, prodávající omezí zpracování osobních údajů, jakmile tak v souladu s právním důvodem zpracování bude moci učinit a po uplynutí doby zpracování osobních údajů tyto řádně a bezpečně zlikviduje.

 

17.5      Sdílení osobních údajů s jinými správci a zpracovateli

 

(1)        Prodávající zpracovává přijaté osobní údaje především vlastními prostředky, v některých případech je nezbytné předat osobní údaje i dalším subjektům, tzv. příjemcům osobních údajů.

(2)        Na základě zákonného důvodu mohou být osobní údaje poskytnuty jiným osobám či subjektům, a to orgánům veřejné moci (např. soudy, správní orgány), poskytovatelům informačního systému prodávající, dopravcům zajišťujícím přepravu zásilek, daňovým poradcům, účetním a jiným osobám poskytujícím prodávající své služby. Osobní údaje budou dalším osobám předávány jen v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy mezi těmito osobami a prodávajícím.

(3)        Příjemci údajů jsou vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

 

17.6      Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 

(1)   Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. právo od prodávající získat informace o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte také právo, aby prodávající bez zbytečného odkladu opravila na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.

(2)   Máte dále právo na výmaz osobních údajů, které o Vás prodávající zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a požádáte o jejich výmaz. Práva na výmaz se nelze domáhat v případech, kdy je prodávající povinna tyto osobní údaje shromažďovat na základě povinnosti uložené prodávající právním předpisem.

(3)   Máte právo, aby prodávající v určitých případech omezila zpracování Vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech prodávající, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.

(4)   Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste prodávající poskytli, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

(5)   Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se uplatní jen tehdy, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv jednoduše odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu. prodávající V případě SMS odesláním zprávy „STOP SMS vasetelefonnicislo“ na kontaktní email.

(6)   V případě, že budete mít za to, že Vaše údaje jsou zpracovávány v rozporu s GDPR, můžete podat stížnost prodávající, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

18  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1      Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

18.2      Případné spory mezi prodávající a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz a www.coi.cz/informace-o-adr. Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou

18.3      Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

18.4      Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními Podmínek.

18.5      Tyto Podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.5.2021